U toku školske 2009/2010. godine škola je uspešno realizovala akreditovani seminar:

PREVENCIJA I ZBRINJAVANJE DEFORMITETA KOD ŠKOLSKE DECE I OMLADINE

Ciljna grupa bili su nastavnici fizičkog vaspitanja u osnovnim i srednjim školama

Seminar je trajao 3 dana po 8 časova i nosio je 24 boda za stručno usavršavanje.

Predavači su bili:

 1. Dr Dragan Vulović, Klinika za rehabilitaciju „dr Miroslav Zotović“, Beograd
 2. Dr Rade Jagodić, KBC „dr Dragiša Mišović“, Beograd
 3. Ljiljana Todić, fizioterapeut, Klinika za rehabilitaciju „dr Miroslav Zotović“, Beograd

 

Cilj programa je bila obuka nastavnika fizičkog vaspitanja za prepoznavanje, prevenciju i tretman deformiteta  kod školske dece i omladine.

Seminar je obuhvatao sledeće aktivnosti aktivnosti:

 1. Anatomsko-fiziološke karakteristike lokomotornog aparata u dece i omladine
 2. Prepoznavanje  patoloških stanja lokomotornog aparata
 3. Značaj vežbanja u prevenciji i zbrinjavanju poremećaja lokomotornog aparata kod dece i omladine.
 4. Praktičnu obuku - radionicu - demonstracija i uvežbavanje tehnika korektivnog vežbanja

 

Po završetku seminara učesnici su stekli neophodna teorijska znanja i praktične veštine za prepoznavanje poremećaja i stanja koja uslovljavaju nastajanje funkcionalnih i strukturalnih deformiteta,  i bili su praktično osposobljeni da sprovode mere prevencije i zbrinjavaju deformitete.

Sadržaj programa:

PRVI DAN (8 časova)

Cilj: Upoznavanje polaznika sa anatomskim i fiziološkim karakteristikama kičmenog stuba, upoznavanje sa patologijom deformiteta kičmenog stuba kod školske dece i omladine (riziko faktori, etiologija, patogeneza)

Sadržaji:

 1. Anatomsko-fiziološke osobine kičmenog stuba i patološke karakteristike deformiteta kičmenog stuba - predavanje (3 časa)
 2. Upoznavanje polaznika sa preventivnim i korektivnim vežbama  kod deformiteta kičmenog stuba (2)
 3. Praktičan rad – uvežbavanje tehnika izvođenja vežbi (3)

 

Ishod: Usvajanje znanja o fiziološkim i patološkim osobenostima kičmenog stuba kao celine, sa naglaskom na početne deformitete kod školske dece i omladine. Praktično ovladavanje vežbama koje se primenjuju za prevenciju i zbrinjavanje deformiteta.

DRUGI DAN (8 časova)

Cilj: Upoznavanje polaznika sa anatomskim i fiziološkim karakteristikama ramenog pojasa, grudnog koša i ruku, upoznavanje sa patologijom deformiteta ovih regija kod školske dece i omladine (riziko faktori, etiologija, patogeneza)

Sadržaji:

 1. Deformiteti ramenog pojasa, grudnog koša i ruku  (2 časa)
 2. Vrste vežbi i tehnike vežbanja za prevenciju i zbrinjavanje deformiteta (2)
 3. Uvežbavanje tehnika izvođenja specifičnih vežbi  (4 časa)

 

Ishod: Usvajanje znanja o fiziološkim i patološkim osobenostima ramenog pojasa, grudnog koša i ruku sa naglaskom na početne deformitete kod školske dece i omladine. Praktično ovladavanje vežbama koje se primenjuju za prevenciju i zbrinjavanje deformiteta.

TREĆI DAN (8 časova)

Cilj: Upoznavanje polaznika sa anatomskim i fiziološkim karakteristikama, donjih ekstremiteta, upoznavanje sa patologijom deformiteta ovih regija kod školske dece i omladine (riziko faktori, etiologija, patogeneza)

Sadržaji:

 1. Deformiteti donjih ekstremiteta, (2 časa)
 2. Vrste vežbi i tehnike vežbanja za prevenciju i zbrinjavanje deformiteta (2)
 3. Uvežbavanje tehnika izvođenja specifičnih vežbi  (4 časa)

 

Ishod: Usvajanje znanja o fiziološkim i patološkim osobenostima donjih ekstremiteta sa naglaskom na početne deformitete kod školske dece i omladine. Praktično ovladavanje vežbama koje se primenjuju za prevenciju i zbrinjavanje deformiteta.

Slike sa održanih seminara možete pogledati ovde:

Srednjoškolski obrazovni centar, moderna privatna škola, pruža učenicima sticanje praktičnog znanja, kao i stručan profesorski kadar. Zašto smo najbolja privatna škola? Zato što nam je interes učenika na prvom mestu. Zato što su nam roditelji saradnici u obrazovno vaspitnom procesu. Zato što osposobljavamo učenike za obavljanje poslova u okviru željenog profila i zato što obezbeđujemo kvalitetan rad bez pritiska i stresa u motivacionoj i konstruktivnoj atmosferi za učenje.
Misija naše škole je upravo to – pružiti učenicima kvalitetna i savremena stručna znanja koja će obezbediti stručnost u obavljanju posla, kao i uspešno napredovanje u daljem školovanju. Na taj način, kroz modernu i atraktivnu nastavu i individualni pristup učenicima, doprinosima razvoju odgovornih i zrelih ličnosti koje će biti osposobljene za aktivno, angažovano učešće u društvu.