Dokvalifikacija

Dokvalifikacija se realizuje za kandidate koji su završili srednju školu u kraćem trajanju od trajanja srednje škole za koju se vrši dokvalifikacija. Omogućavamo prekvalifikaciju za sledeće obrazovne profile: medicinska sestra- tehničar, medicinska sestra – vaspitač, pedijatrijska sestra - tehničar i fizioterapeutski tehničar. Kandidati polažu razliku svih predmeta koje nisu imali u prethodno završenoj školi, kao i predmete čiji se sadržaj razlikuje od predmeta koji se izučavaju na smerovima za koje se vrši dokvalifikacija.

Potrebna dokumenta:

Dokumenta koja je potrebno da pripremite i dostavite prilikom prijave za dokvalifikaciju su:
• sva svedočanstva o završenoj prethodnoj srednjoj školi
• diploma o završenoj srednjoj školi
• izvod iz matične knjige rođenih i
• molba

Ispitni rokovi u kojima se polažu ispiti su: svakog meseca, osim avgusta. Dokumenta za dokvalifikaciju se mogu predati svakog radnog dana od 9 do 15 časova.

Srednjoškolski obrazovni centar, moderna privatna škola, pruža učenicima sticanje praktičnog znanja, kao i stručan profesorski kadar. Zašto smo najbolja privatna škola? Zato što nam je interes učenika na prvom mestu. Zato što su nam roditelji saradnici u obrazovno vaspitnom procesu. Zato što osposobljavamo učenike za obavljanje poslova u okviru željenog profila i zato što obezbeđujemo kvalitetan rad bez pritiska i stresa u motivacionoj i konstruktivnoj atmosferi za učenje.
Misija naše škole je upravo to – pružiti učenicima kvalitetna i savremena stručna znanja koja će obezbediti stručnost u obavljanju posla, kao i uspešno napredovanje u daljem školovanju. Na taj način, kroz modernu i atraktivnu nastavu i individualni pristup učenicima, doprinosima razvoju odgovornih i zrelih ličnosti koje će biti osposobljene za aktivno, angažovano učešće u društvu.