Tehničar za fitnes i zaštitu zdravlja

Tehničar za fitnes i zaštitu zdravlja

Tehničar za fitnes i zaštitu zdravlja je obrazovni profil iz delatnosti zdravstvo i socijalna zaštita koji treba da stručno popuni prazninu u obrazovanju kadrova koji će profesionalnim radom prevenirati poremećaje koji se javljaju kao ishod redukovanih fizičkih aktivnosti, sedentalnog načina života i provođenja velikog vremena radeći u prinudnom položaju, kao što je rad za kompjuterom i slično. Ovo je novi profil koji je naša škola uvela u sistem obrazovanja. Učenici, pored opšteg i stručnog obrazovanja, stiču visok nivo stručnih kompetencija za samostalan rad u oblasti standardnih dobro odabranih i pravilno doziranih fizičkih vežbanja za različite kategorije stanovništva –decu, omladinu, starije hronične bolesnike.

Moderan nastavni program za školovanje fitnes tehničara

Nastavni program obrazovanja i vaspitanja za sticanje profesionalnih kompetencija za obrazovni profil tehničar za fitnes i zaštitu zdravlja je u skladu sa savremenim dostignućima u oblasti fitnesa i rekreacije i potrebama savremenog društva za stvaranjem optimalnih uslova, za uspešan profesionalni rad. Radi se o obrazovnom profilu, čija je svrha, pružanje stručnih usluga na polju obezbeđivanja kvalitetnih stilova življenja, unapređivanja zdravlja, podizanje estetske kulture i preveniranje poremećaja.

Nastavni plan i programi obrazovanja struktuirani su tako, da učenicima obezbeđuju sticanje širokih znanja iz nauke o zdravlju, anatomskim i fiziološkim karakteristikama ljudskog organizma, metodama unapređivanja zdravlja putem izučavanja i usvajanja znanja o programima prilagođenim za pojedine rekreativne aktivnosti i korektivne vežbe.

Znanja koja stiče tehničar za fitnes i zaštitu zdravlja

Stručna znanja koja učenici treba da steknu u toku četvorogodišnjeg obrazovnog ciklusa zasnivaju se na dostignućima nauke o zdravlju, posebno fiziologije i uticaja fizičkih aktivnosti na zdravlje, kao i stručnih dostignuća u oblasti fitnesa i korektivnih vežbi. Otuda, posebno pažnja se posvećuje sadržajima: anatomije, fiziologije, kineziologije, uticaju doziranih i dobro osmišljenih fizičkih aktivnosti na zdravlje kod starijih populacionih grupa, hroničnih stanja, posebno kod dece i osoba sa invaliditetom. Učenici upoznaju principe pravilne ishrane, i uticaj ishrane na zdravlje svih starosnih grupa. Znanja i veštine stiču realizacijom programskih sadržaja stručnih predmeta na časovima teoretske nastave i nastave vežbi:

 • savladavanjem tehnika kondicionih vežbi i programa kondicionih treninga;
 • izučavanjem programa vežbi za razvijanje koordinacije pokreta kod dece i osoba sa posebnim potrebama;
 • izučavanjem programa vežbi za prevenciju i zbrinjavanje deformiteta kod dece;
 • izučavanjem vežbi disanja za relaksaciju kod različitih populacionih grupa;
 • izučavanjem programa vežbi za estetsko oblikovanje;
 • izučavanjem programa vežbi za redukciju telesne mase;
 • izučavanjem programa vežbi za održavanje ili povećavanje mišićne mase;
 • izučavanjem programa različitih vrsta aerobika, pilatesa, strečinga i akvafitnesa;
 • izučavanjem programa za rad u teretani, sportsko-rekreativnom centru ili u drugim objektima adekvatne namene.

Učenici, istovremeno stiču znanja o dostignućima na planu fitnesa i korektivnih vežbi, koje ove oblasti nude u prevenciji i usporavanju procesa postojećih deformiteta ili drugih specifičnih stanja organizma.

Struktura nastavnih programa i nastavni sadržaji nalažu korišćenje savremene nastavne tehnologije iz oblasti fitnesa, rekreacije i korektivnih vežbi, koje obuhvataju softverske fitnes programe, kao i fitnes sprave i rekviziti koji se koriste prilikom vežbanja.

Po završenom obrazovanju za ovaj profil učenik će biti u stanju da:

 • Organizuje i realizuje individualne i grupne programe fitnesa u radnim, obrazovno – vaspitnim i turističkim objektima.
 • Primenjuje odabrane programe vežbi oblikovanja, korektivnih vežbi i aerobnih aktivnosti u cilju zaštite zdravlja.
 • Organizuje različite vrste individualnih i grupnih programa za estetsko oblikovanje, u zavisnosti od potreba klijenata.
 • Kroz savete o ishrani i vežbanju promoviše zdrav način života.
 • Određuje i prilagođava sportsko-rekreativne aktivnosti i korektivne vežbe osobama različitih uzrasnih grupa.
 • Primenjuje različite programe vežbi u cilju poboljšanja stanja osoba sa telesnim invaliditetom, osoba sa ograničenim sposobnostima za vežbanje, ugroženih kategorija stanovništva i trudnica.
 • Unapređuje sadržaj turističke ponude putem programa animacije i rekreacije u turističkim centrima.
 • Doprinosi motivaciji ljudi da se kontinuirano bave fizičkim vežbanjem.
 • Organizuje i sprovodi individualne programe za poboljšanje kondicije, povećanje mišićne mase i programe za redukciju telesne mase.
 • Organizuje i sprovodi razne vrste grupnih programa: aerobika, pilatesa, strečinga, akva fitnesa.
 • Prilagođava vežbe na času grupnih programa karakteristikama grupe sa kojom radi.
 • Pravilno demonstrira izvođenje vežbi na spravama u teretani.
 • Organizuje animaciju i rekreaciju u turističkim objektima.
 • Organizuje rekreativne aktivnosti u radnim i vaspitno-obrazovnim organizacijama.
 • Promoviše i organizuje promotivne aktivnosti za popularizaciju rekreativnih aktivnosti i prodaju sportsko-rekreativne opreme.

Cilj i zadaci obrazovanja i vaspitanja za obrazovni profil tehničara za fitnes i korektivne vežbe jesu:

 • sticanje opštih znanja i intelektualnih veština koje su u funkciji nesmetanog razvoja i osnova su za dalje opšte i stručno obrazovanje i napredovanje;
 • sticanje teorijskih i praktičnih znanja, umenja i veština koje obezbeđuju stručne kompentencije za organizaciju i realizaciju rekreativnih aktivnosti i korektivnih vežbi za različite populacione grupe, različite uslove i različita stanja, koje će doprinositi zaštiti i unapređivanju zdravlja.

Nastavni plan - Tehničar za fitnes i zaštitu zdravlja                             Udžbenici - Tehničar za fitnes i zaštitu zdravlja

Maturski ispit za tehničara za fitnes i zaštitu zdravlja

Sadržaj ispita:

Nа mаturskom ispitu učenici polаžu:

1. Srpski jezik i književnost
2. Ispit zа proveru profesionаlne osposobljenosti zа rаd.

Ispit se sаstoji iz:
1. mаturskog prаktičnog rаdа
2. usmene provere znаnjа

Prаktični rаd i usmena provera znanja

Praktičan rad obuhvata izradu konkretnog zadatka ili obavljanje konkretnog posla, čime učenik treba da pokaže koliko je osposobljen za uključivanje u rad.

Tokom usmene odbrane rada, učenik brani praktični maturski rad, daje potrebna objašnjenja o koncepciji, izvođenju, metodama, fazama i postupcima realizacije.

Pitanja za maturski praktični rad sa usmenom odbranom rada se konstituišu iz sledećih sadržajnih programa:

 • prikaz kompleksa vežbi oblikovanja bez rekvizita;
 • prikaz kompleksa vežbi oblikovanja sa rekvizitima-lopta;
 • prikaz kompleksa vežbi oblikovanja sa rekvizitima-vijača;
 • prikaz kompleksa vežbi oblikovanja sa rekvizitima-palica;
 • prikaz kompleksa vežbi oblikovanja sa rekvizitima-obruč;
 • prikaz kompleksa vežbi oblikovanja u paru;
 • sprovođenje šatl ran testa za procenu izdržljivosti;
 • sprovođenje testa hodanja na 2 km za procenu izdržljivosti;
 • merenje pulsa palpatorno i upotreba pulsmetra;
 • određivanje maksimalnog pulsa i zona intenziteta vežbanja;
 • primena i prikaz kontinuiranog metoda za razvoj izdržljivosti;
 • primena i prikaz intervalnog metoda za razvoj izdržljivosti;
 • primena i prikaz fartlek metoda za razvoj izdržljivosti;
 • sprovođenje testiranja maksimalne snage određenih mišićnih grupa i određivanje opterećenja prilikom vežbanja;
 • prikaz vežbi za grudne mišiće;
 • prikaz vežbi za mišiće leđa;
 • prikaz vežbi za mišiće ramena;
 • prikaz vežbi za mišiće ruku;
 • prikaz vežbi za mišiće nogu;
 • prikaz vežbi za mišiće trbušnog zida;
 • prikaz i sprovođenje kružnog metoda vežbanja;
 • prikaz i sprovođenje metoda stanica;
 • podela mišićnih grupa tokom vežbanja prema split sistemu;
 • primer i sprovođenje programa za povećanje maksimalne sile i snage;
 • primer i sprovođenje programa za povećanje mišićne izdržljivosti;
 • sprovođenje testiranja za procenu pokretljivosti;
 • prikaz položaja i vežbi za istezanje većih mišićnih grupa;
 • prikaz i primena Andersonove metode istezanja;
 • prikaz i primena PNF metode istezanja;
 • prikaz i primena vežbi rastresanja i vežbi disanja;
 • određivanje BMI, procenta mišićnog i masnog tkiva;
 • sastavljanje koreografije, metodski postupak učenja i demonstracija segmenta haj-lou aerobika;
 • sastavljanje koreografije, metodski postupak učenja i demonstracija segmenta tae bo aerobika;
 • sastavljanje koreografije, metodski postupak učenja i demonstracija segmenta TBV aerobika;
 • sastavljanje koreografije i prikaz dela časa pilatesa;
 • organizacija i prikaz košarke sa modifikovanim pravilima;
 • organizacija i prikaz fudbala sa modifikovanim pravilima;
 • organizacija i prikaz rukometa sa modifikovanim pravilima;
 • organizacija i prikaz odbojke sa modifikovanim pravilima;
 • prikaz štafetnih igara u odnosu na uzrast;
 • prikaz poligona u odnosu na uzrast;
 • prikaz i organizacija igara bez granica;
 • prikaz treninga u kancelariji uz pomoć stolice i stola;
 • prikaz postavljanja šatora i organizacija kampa;
 • trasiranje pešačke ture u odnosu na sastav grupe i oprema potrebna za planinarenje;
 • čitanje mape i korišćenje busole;
 • rekreativne aktivnosti u banjskom turizmu;
 • rekreativne aktivnosti u seoskom turizmu;
 • rekreativne aktivnosti u primorskom turizmu;
 • rekreativne aktivnosti u planinskom turizmu leti;
 • rekreativne aktivnosti u planinskom turizmu zimi;
 • organizacija večernjeg programa u hotelu;
 • primer treninga i metodika izvođenja vežbi kod kardiovaskularnih poremećaja;
 • primer treninga i metodika izvođenja vežbi kod hipertenzije;
 • primer treninga i metodika izvođenja vežbi kod osoba koje su imale moždani udar;
 • primer treninga i metodika izvođenja vežbi kod dijabetičara;
 • primer treninga i metodika izvođenja vežbi kod asmatičara;
 • primer treninga i metodika izvođenja vežbi kod osoba sa bronhitisom i emfizem pluća;
 • primer treninga i metodika izvođenja vežbi kod osoba koje imaju rak;
 • primer treninga i metodika izvođenja vežbi kod osoba sa osteoporozom;
 • primer treninga i metodika izvođenja vežbi kod osoba sa bolom u donjem delu leđa;
 • primer treninga i metodika izvođenja vežbi kod osoba sa artritisom;
 • primer treninga i metodika izvođenja vežbi kod osoba sa povećanom težinom;
 • primer treninga i metodika izvođenja vežbi kod trudnica.

Principi izbora rekreativnih aktivnosti u odnosu na godine starosti, zdravstveno stanje, pol, interesovanja.

Usmeni ispiti iz izbornih predmetа

Učenici biraju jedan sa liste utvrđenih izbornih predmeta i taj ispit polažu usmeno.

Grupu izbornih predmeta čine: fizika, hemija, biologija, strani jezik, psihologija, fitnes programi i estetsko oblikovanje, organizacija rekreativnih aktivnosti, korektivna gimnastika, dečiji razvoj i elementarne igre, velnes i spa, rekreacija osoba sa invaliditetom, kineziologija i fizička aktivnost i hronična stanja.

Izborni predmet se polaže prema programu koji je učenik završio.

MATURA – ZAJEDNIČKI DEO

MATURA – PRAKTIČAN RAD SA USMENOM ODBRANOM

MATURA – IZBORNI PREDMET

Srednjoškolski obrazovni centar, moderna privatna škola, pruža učenicima sticanje praktičnog znanja, kao i stručan profesorski kadar. Zašto smo najbolja privatna škola? Zato što nam je interes učenika na prvom mestu. Zato što su nam roditelji saradnici u obrazovno vaspitnom procesu. Zato što osposobljavamo učenike za obavljanje poslova u okviru željenog profila i zato što obezbeđujemo kvalitetan rad bez pritiska i stresa u motivacionoj i konstruktivnoj atmosferi za učenje.
Misija naše škole je upravo to – pružiti učenicima kvalitetna i savremena stručna znanja koja će obezbediti stručnost u obavljanju posla, kao i uspešno napredovanje u daljem školovanju. Na taj način, kroz modernu i atraktivnu nastavu i individualni pristup učenicima, doprinosima razvoju odgovornih i zrelih ličnosti koje će biti osposobljene za aktivno, angažovano učešće u društvu.