Medicinska sestra - tehničar

Medicinska sestra - tehničar

Školovanje i rad sa učenicima obrazovnog profila medicinska sestra – tehničar obuhvata osposobljavanje za svakodnevni kontakt sa korisnicima zdravstvenih usluga i negu bolesnika, što zahteva veliki nivo obrazovanja i stalno usavršavanje. Zato smo mi u našoj školi, propisali visok nivo kvaliteta za ovaj obrazovni profil i obezbedili našim polazicima praksu u renomiranim zdravstvenim ustanovama. Medicinska sestra je najčešće prva osoba sa kojom se pacijent sretne kada mu je potrebna zdravstvena pomoć i sa kojom je u stalnom kontaktu. Medicinska sestra - tehničar priprema bolesnika za kontakt sa lekarom i izvršava naloge dobijene od lekara. Direktno učestvuje u deljenju terapije, uzimanju materijala za laboratorijske analize, vođenju medicinske dokumentacije, pripremi bolesnika i jedno je od najodgovornijih lica za stanje pacijenta, njegove higijene i higijene njegove okoline.

Pružamo obrazovanje po najprofesionalnijim standardima. Bićete osposobljeni za rad u bolnicama, kao i u svim medicinskim institucijama.. Osim profesionalnih znanja i veština, tokom školovanja ćete razviti i usavršiti veštine komunikacije neohodne za obavljanje posla na najbolji mogući način. Imaćete prilike da izgradite sebe tako da imate potreban stepen empatije jednako kao i profesionalan odnos prema svakom pacijentu. Naš cilj je sticanje funkcionalnih i primenljivih znanja i veština. Iz tog razloga ćete biti spremni za svet rada jednako kao i za nastavak školovanja.

Nakon završenog školovanja medicinske sestre tehničari su stručno osposobljeni za samostalno obavljanje radnih zadataka u svim ustanovama za zdravstvenu zaštitu stanovništva stacionarnog i ambulantnog tipa (bolnice, instituti, klinike, domovi zdravlja) kao i za samostalan rad u kućnim uslovima. Kvalitet nastavnog plana i programa, kao i kvalitet nastavnog kadra, obezbeđuje sticanje dobrog opšteg i stručnog znanja, fond časova iz zdravstvene nege i izvođenje vežbi u nastavnim bazama (KBC Dragiša Mišović, Vojno-medicinska akademija) obezbeđuje i doprinosi usvajanju veština i formiranju pozitivnih navika. Učenik se posle završenog školovanja lako uključuje u proces rada, brzo i odgovorno prihvata sve izazove radnog mesta i ovog pre svega humanog zanimanja.

Srednjoškolski obrazovni centar, moderna privatna škola, pruža učenicima sticanje praktičnog znanja, kao i stručan profesorski kadar. Zašto smo najbolja privatna škola? Zato što nam je interes učenika na prvom mestu. Zato što su nam roditelji saradnici u obrazovno vaspitnom procesu. Zato što osposobljavamo učenike za obavljanje poslova u okviru željenog profila i zato što obezbeđujemo kvalitetan rad bez pritiska i stresa u motivacionoj i konstruktivnoj atmosferi za učenje.
Misija naše škole je upravo to – pružiti učenicima kvalitetna i savremena stručna znanja koja će obezbediti stručnost u obavljanju posla, kao i uspešno napredovanje u daljem školovanju. Na taj način, kroz modernu i atraktivnu nastavu i individualni pristup učenicima, doprinosima razvoju odgovornih i zrelih ličnosti koje će biti osposobljene za aktivno, angažovano učešće u društvu.